Zakres usług

Doradztwo podatkowe

 • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego
 • sporządzamy deklaracje podatkowe, doradzamy w zakresie prawidłowości wypełniania deklaracji i zeznań
 • audyt podatkowy - sprawdzamy prawidłowość prowadzonej samodzielnie księgowości
 • doradzamy w zakresie planowania podatkowego, optymalizacji obciążeń podatkowych, strategii podatkowej
 • weryfikujemy umowy cywilnoprawne pod kątem optymalizacji podatkowej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi, skarbowymi i sądami administracyjnymi
 • sporządzamy odwołania, zażalenia, podania i inne pisma podatkowe
 • uczestniczymy w czynnościach kontrolnych organów podatkowych, skarbowych, ZUS

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?
Doradca podatkowy jest zobowiązany do:

 • zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu,
 • zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności,
 • postępowania zgodnego z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej,
 • stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wypełniania innych obowiązków, wymienionych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym


Pomagamy Klientom, którzy stale korzystają z usług naszego biura rachunkowego, ale także służymy pomocą klientom „zewnętrznym”, mającym problem ze sprzedażą nieruchomości, rozliczeniem spadku itp.

Księgowość

W imieniu naszych klientów prowadzimy:

 • księgi rachunkowe, w tym sporządzamy bilanse, sprawozdania finansowe, prowadzimy audyt ksiąg rachunkowych, opracowujemy politykę rachunkowości
 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencje do celów VAT, w tym dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego
 • inne ewidencje, np. środków trwałych, przejazdów samochodów

Ponadto:

 • reprezentujemy klientów w kontaktach z organami administracji skarbowej
 • występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej, interpretacji ogólnej
 • obsługujemy sprawozdania statystyczne GUS
 • monitorujemy poziom należności
 • przygotowujemy raporty pomocne w zarządzaniu firmą, zgodnie z potrzebami Klienta

Kadry i płace

 • sporządzamy umowy pracownicze, umowy zleceń, umowy menadżerskie itp.
 • sporządzamy świadectwa pracy
 • prowadzimy akta osobowe lub wykonujemy ich audyt
 • tworzymy listy płac, kartoteki wynagrodzeń
 • rejestrujemy pracowników, wyliczamy składki ZUS
 • doradzamy w zakresie możliwości optymalizacji naliczeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych i prawa pracy
 • współpracujemy z podmiotem przeprowadzającym szkolenia BHP
 • reprezentujemy klientów w kontaktach z ZUS, PIP

PFRON

 • sporządzamy wnioski o dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • obsługujemy platformy elektroniczne w imieniu pracodawcy – System Obsługi Dofinansowań i Rozliczeń oraz E-PFRON

Pozostałe usługi

 • pomagamy w otwarciu oraz w dokonaniu likwidacji firmy
 • archiwizujemy dokumenty księgowe naszych Klientów
 • świadczymy usługi konferencyjne dla grup do 14 osób

NALEŻYMY DO: